Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego cd

Odpowiedź kliniczną zdefiniowano jako zmniejszenie wyjściowej wartości indukcyjnej w całkowitym wyniku Mayo wynoszącym co najmniej 3 punkty i co najmniej 30%, z towarzyszącym zmniejszeniem podskoku krwawienia z odbytu wynoszącym co najmniej punkt lub bezwzględnego podskładu krwawienia z odbytu wynoszącego 0. lub 1. Definicje punktów końcowych, które są oparte na wyniku Mayo, podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku13. Pacjenci, którzy spełnili kryteria niepowodzenia leczenia i otrzymanej terapii ratunkowej (w tym chirurgii) zostali wycofani. Randomizacja i leczenie
W badaniach Indukcji i 2 OCTAVE kwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 4: 1, do otrzymywania terapii indukcyjnej doustnym tofacitinibem w dawce 10 mg dwa razy na dobę lub placebo przez 8 tygodni. Próby indukcyjne początkowo obejmowały grupy, które otrzymywały tofacitinib w dawce 15 mg dwa razy na dobę, ale Pfizer postanowił przerwać dalszą eksplorację tej dawki. Decyzja ta nie była oparta na żadnych nowych danych dotyczących bezpieczeństwa ani nowej interpretacji istniejących danych dotyczących bezpieczeństwa uzyskanych w wielu wskazaniach, w tym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego; opierało się raczej na informacjach zwrotnych otrzymanych od organów regulacyjnych na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Protokół został zmieniony, a randomizacja do 15-mg grupy tofacitinib zakończyła się po 38 pacjentach w badaniu OCTAVE Induction 1, a 18 pacjentów w badaniu OCTAVE Induction 2 zostało poddanych randomizacji w trzech grupach leczenia. Pacjenci, którzy weszli do badania OCTAVE Sustain zostali losowo przydzieleni ponownie, w stosunku 1: 1: 1, do leczenia podtrzymującego tofacitinibem w dawce 5 mg dwa razy na dobę, tofacitinib w dawce 10 mg dwa razy na dobę lub placebo do 52 tygodnie.
W przypadku badań OCTAVE Induction i 2, dobór dawki był oparty na danych dotyczących odpowiedzi na dawkę w odniesieniu do remisji klinicznej po 8 tygodniach w fazie 2, w badaniu kontrolowanym placebo, w którym oceniano tofacitinib w dawkach 0,5 mg, 3 mg, 10 mg, i 15 mg dwa razy na dobę u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy; największe efekty leczenia obserwowano w przypadku dawek 10 mg i 15 mg.12,15 W przypadku badania OCTAVE Sustain, dobrano dawki w celu oceny skuteczności tofacitinibu w tej samej dawce ocenianej w badaniach indukcyjnych (10 mg dwa razy na dobę) i przy mniejszej dawce (5 mg dwa razy na dobę).
Randomizację przeprowadzono centralnie przy użyciu systemu telerandomizacji i poddano stratyfikacji w badaniach OCTAVE Induction i 2 zgodnie z wcześniejszym leczeniem antagonistami TNF, stosowaniem glukokortykoidów na początku badania i regionem geograficznym oraz w próbie OCTAVE Sustain według indukcyjnej grupy próbnej status przydziału i remisji na wejściu do obsługi technicznej.
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa
Całkowity wynik Mayo ustalono na początku badania i na 8 tygodni w próbach indukcyjnych oraz na 24 i 52 tygodnie w badaniu podtrzymującym. Częściowy wynik Mayo (tj. Całkowita punktacja Mayo z wyłączeniem endoskopowego podskoku, z ocenami w zakresie od 0 do 9 i wyższymi punktami wskazującymi na bardziej ciężką chorobę) została określona na 0, 2, 4 i 8 tygodni w próbach indukcyjnych i na 4 , 8, 16, 24, 32, 40 i 52 tygodnie w badaniu podtrzymującym. Wskaźniki Mayo zostały obliczone na podstawie centralnie ocenianych podpunktów endoskopowych
[hasła pokrewne: ezosfera, kaszak za uchem, kosc piszczelowa ]

Powiązane tematy z artykułem: ezosfera kaszak za uchem kosc piszczelowa