Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad

Tofacitinib hamuje wszystkie JAK, ale preferencyjnie hamuje JAK1 i JAK3,10,11 i wykazano, że ma on zależną od dawki skuteczność jako terapia indukcyjna wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w badaniu fazy 2. 12 Raportujemy wyniki trzech badań fazy 3, dwóch badających tofacitinib jako terapia indukcyjna (indukcja OCTAVE i 2) i jedna z badaniami tofacitinibu jako leczenie podtrzymujące (OCTAVE Sustain) w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Metody
Projekt testowy i nadzór
Od kwietnia 2012 r. Do maja 2016 r. Przeprowadziliśmy trzy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania: OCTAVE Induction 1, które przeprowadzono w 144 ośrodkach na całym świecie; OCTAVE Induction 2, w 169 miejscach; oraz OCTAVE Sustain w 297 lokalizacjach. Protokoły próbne (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależną komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Próby zostały sfinansowane przez firmę Pfizer. Personel firmy Pfizer zaprojektował badania w połączeniu z głównymi naukowcami. Organizacja badań kontraktowych (ICON) zebrała dane próbne, Pfizer przeanalizował dane, a wszyscy autorzy wspólnie zinterpretowali dane. Pierwszy i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy autorzy przyczynili się do kolejnych szkiców i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię i kompletność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu. Wsparcie redakcyjne zostało sfinansowane przez firmę Pfizer.
Pacjenci
W badaniach OCTAVE Induction i 2 pacjenci mieli 18 lat lub więcej i mieli potwierdzoną diagnozę wrzodziejącego zapalenia jelita grubego przez co najmniej 4 miesiące. Pacjenci mieli chorobę o umiarkowanej lub ciężkiej aktywności, która została określona jako ocena Mayo od 6 do 12, z populacyjnym krwawieniem od do 3 i endoskopowym wynikiem 2 lub 3,134,90 punktów w skali Mayo w zakresie od 0 do 12, a wyniki na każdym z czterech podskoków mieszczą się w zakresie od 0 do 3, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę. Kwalifikacja do badania została oparta na centralnie ocenianym podteście endoskopowym Mayo. Kryteriami wykluczającymi były obecność objawów klinicznych sugerujących chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego ograniczone do dystalnej 15 cm okrężnicy, kliniczne objawy piorunującego zapalenia okrężnicy, toksyczne okrężnice lub nieokreślone, mikroskopowe, niedokrwienne lub zakaźne zapalenie okrężnicy. Pacjenci byli zobowiązani do wystąpienia niewydolności leczenia z niedopuszczalnymi skutkami ubocznymi leczenia co najmniej jednym z następujących czynników: doustnymi lub dożylnymi glukokortykoidami, azatiopryną, merkaptopuryną, infliksymabem lub adalimumabem. Dozwolone jednocześnie leki przeciw wrzodowemu zapaleniu jelita grubego to doustne aminosalicylany i doustne glukokortykoidy (przy maksymalnej dawce 25 mg na dobę prednizonu lub równoważnika prednizonowego), pod warunkiem, że leki były podawane w stabilnej dawce podczas prób indukcyjnych; w badaniu podtrzymującym występowanie stężeń glukokortykoidów było obowiązkowe. Zabronione terapie towarzyszące obejmowały antagonistów TNF, azatioprynę, metotreksat i merkaptopurynę. Więcej informacji na temat kryteriów wyboru znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.
Pacjenci, którzy ukończyli badanie OCTAVE Induction lub 2 i uzyskali odpowiedź kliniczną podczas badania indukcyjnego, byli uprawnieni do udziału w badaniu OCTAVE Sustain (patrz Fig.
[przypisy: centrum mowy i słuchu kajetany, lacidofil ulotka, regu therm cena ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum mowy i słuchu kajetany lacidofil ulotka regu therm cena