Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 5

W przypadku badania OCTAVE Sustain przewidywana wielkość próby 654 pacjentów była oparta na założonym współczynniku odpowiedzi klinicznej wynoszącym 65% w grupie otrzymującej tofacitinib i 40% w grupie placebo po 8 tygodniach w badaniach indukcyjnych. Wyliczyliśmy, że próbka o wielkości 654 pacjentów (218 w każdej z trzech grup leczenia) dostarczyłaby próbę z 90% mocą, aby wykryć różnicę 17,5 punktów procentowych między grupami tofacitinibu i grupą placebo w tempie pierwszorzędowego punkt, zakładając stawkę w grupie placebo na poziomie 30%. Średnie stężenie tofacitinibu w osoczu podczas przerwy między dawkami oszacowano za pomocą modelu farmakokinetycznego populacji, który zawierał dane dotyczące stężenia tofacitinibu w osoczu w stosunku do czasu, który był łączony z wszystkimi badaniami indukcyjnymi i podtrzymującymi z udziałem pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Rozkład zindywidualizowanych średnich stężeń został porównany pomiędzy pacjentami, którzy byli w remisji, a tymi, którzy nie byli w remisji z użyciem pól.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
W badaniu OCTAVE Induction 610 pacjentów poddano randomizacji: 122 zostało przydzielonych do grupy otrzymującej placebo, 476 pacjentom otrzymującym tofacitinib w dawce 10 mg dwa razy na dobę, a 16 pacjentom otrzymującym tofacitinib w dawce 15 mg dwa razy na dobę. W badaniu OCTAVE Induction 2 547 pacjentów poddano randomizacji: 112 zostało przydzielonych do grupy otrzymującej placebo, 429 do otrzymywania tofacitinibu w dawce 10 mg dwa razy na dobę, a 6 do otrzymywania tofacitinibu w dawce 15 mg dwa razy na dobę.
W badaniu OCTAVE Sustain 593 pacjentów poddano randomizacji: 198 pacjentów otrzymało placebo, 198 pacjentów otrzymywało tofacitinib w dawce 5 mg dwa razy na dobę, a 197 – tofacitinib w dawce 10 mg dwa razy na dobę. Większość (88%) pacjentów w badaniu OCTAVE Sustain otrzymywało tofacitinib podczas badania indukcyjnego, a 30% było w remisji po włączeniu do badania.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i choroby pacjentów w badaniu OCTAVE Induction 1, OCTAVE Induction 2 i OCTAVE Sustain Trials. Wyjściowa charakterystyka pacjentów była podobna we wszystkich grupach terapeutycznych we wszystkich badaniach, z wyjątkiem płci w badaniu OCTAVE Induction 2 próba i palenie tytoniu w próbie OCTAVE Sustain (Tabela i Tabela Szczegóły dotyczące rozmieszczenia pacjentów w każdym z trzech badań przedstawiono na rycinach S2 i S3 w dodatkowym dodatku.
Skuteczność
Pierwotny punkt końcowy
W badaniu OCTAVE Induction remisja po 8 tygodniach wystąpiła u 18,5% pacjentów (88 z 476) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 10 mg w porównaniu do 8,2% (10 z 122) w grupie placebo (p = 0,007) – różnica 10,3 punktu procentowego (95% przedział ufności [CI], 4,3 do 16,3). W badaniu OCTAVE Induction 2 remisja po 8 tygodniach wystąpiła u 16,6% pacjentów (71 z 429) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 10 mg w porównaniu z 3,6% (4 z 112) w grupie placebo (p <0,001) - różnica 13,0 punktów procentowych (95% CI, 8,1 do 17,9). W obu badaniach efekt leczenia był podobny u tych, którzy otrzymali wcześniej leczenie antagonistą TNF i u osób, które go nie otrzymały (ryc. [patrz też: rotawirus ile trwa, centrum mowy i słuchu kajetany kończyn dolnych, centrum mowy i słuchu kajetany ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum mowy i słuchu kajetany ewa cyzman bany rotawirus ile trwa