Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 6

Częstość wyleczeń w grupach klindamycyny i TMP-SMX nie różniła się istotnie (P = 0,63), podczas gdy odsetek wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,001) lub grupie klindamycyny (P <0,001). Wyniki były podobne dla populacji, którą można było ocenić. Wśród uczestników, którzy zostali zakażeni wrażliwym na metycylinę S. aureus w populacji, która miała zamiar leczyć, 89,1% uczestników grupy klindamycyny było wyleczonych, w porównaniu z 79,6% uczestników w grupie TMP-SMX i 65,9% uczestników grupy placebo (Tabela 3). Wskaźnik wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie klindamycyny (P = 0,01), ale nie był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,16). Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 6”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 5

Ropień o średnicy 2,0 cm lub mniejszej występował u 44,6% uczestników (Tabela Wyniki hodowli ropnia były dostępne dla 781 uczestników (99,4%) (Tabela 2): S. aureus wyizolowano u 527 uczestników (67,0%), MRSA u 388 (49,4%), gronkowców koagulazo-ujemnych u 104 (13,2%) , gatunki streptococcus w 54 (6,9%) i inne organizmy w 118 (15,0%). Kliniczne lekarstwo podczas wizyty testowej
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźnik Cure na wizytę lekarską w populacji ogólnej i odpowiednich podgrupach. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 5”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych czesc 4

Pacjenci mogli zostać wykluczeni z analiz skuteczności z więcej niż jednego powodu. TMP-SMX oznacza trimetoprim-sulfametoksazol. Pierwszorzędowym wynikiem badania było kliniczne wyleczenie do czasu wizyty w ramach testu wyleczenia, podzielone na straty według grupy badanej. Przeprowadzono dwie podstawowe analizy skuteczności: jedna w populacji, która miała zamiar leczyć (wszyscy uczestnicy poddani randomizacji), a druga w populacji, która mogła zostać poddana ocenie (uczestnicy, którzy otrzymali leczenie lub placebo, i zakończyli zakończenie leczenia i test wizyty lekarskie) (ryc. 1). Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych czesc 4”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych

Nieskomplikowane ropnie skórne są powszechne, jednak odpowiednie postępowanie w epoce opornego na metycylinę opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA) jest niejasne. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione badanie z udziałem dorosłych i dzieci ambulatoryjnych. Pacjentów stratyfikowano w zależności od chirurgicznie wysyconego ropnia, rozmiaru ropnia, liczby miejsc zakażenia skóry i obecności nieulegającego cellulitu. Uczestnicy z ropniem skóry 5 cm lub mniejszej średnicy zostali zapisani. Po nacięciu i drenażu ropnia uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania klindamycyny, trimetoprimu-sulfametoksazolu (TMP-SMX) lub placebo przez 10 dni. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych”

Lewa komorowa dysfunkcja rozrostowa i niewydolność serca ad

W niniejszym rozdziale przedstawiono także praktyczne podejście do oceny rozkurczowych właściwości komorowych z wieloma pomiarami funkcji rozkurczowej. Trzecia i czwarta sekcja Zaburzenia kliniczne funkcji lewej komory oraz Zarządzanie zaburzeniami rozruszeniowymi i niewydolnością serca są główną siłą książki. Stanowią fizjologiczną podstawę do zrozumienia dysfunkcji rozkurczowej lewej komory wywołanej przez normalne starzenie i stany patologiczne, takie jak nadciśnienie, kardiomiopatia przerostowa, choroba niedokrwienna serca, choroby ograniczające i zwężające oraz wrodzone choroby serca. Omówiono również efekty krótko- i długoterminowej terapii beta-adrenolitykami i blokerami kanału wapniowego.
Ta książka kompleksowo omawia aktualną wiedzę na temat dysfunkcji rozkurczowej lewej komory, ze szczególnym naciskiem na jej związek z niewydolnością serca. Continue reading „Lewa komorowa dysfunkcja rozrostowa i niewydolność serca ad”

Zapalenie ucha akustycznego w locie

50-letni męski lekarz poprosił o ocenę lekkiego dyskomfortu w lewym uchu, które nawracało z przerwami przez tydzień. Cztery dni przed wizytą miał trudności z oczyszczeniem wody z lewego ucha po pływaniu. Nie było historii urazu, otorrhea lub utraty słuchu. W poprzednim miesiącu poleciał do Europy iz powrotem bez żadnych objawów związanych z uchem.
Badanie zewnętrznej części lewego ucha ujawniło gąbczastą jasnobrązową masę, która całkowicie wypełniła kanał słuchowy. Continue reading „Zapalenie ucha akustycznego w locie”

Interwencja behawioralna w celu poprawy opieki położniczej ad 8

Wynik ten sugeruje, że przyjęcie nowej praktyki (profilaktyczne stosowanie oksytocyny) może być łatwiejsze niż wyeliminowanie powszechnej praktyki (nacinania krocza). W przypadku obu praktyk wielkość efektu po roku od zakończenia interwencji była podobna do obserwowanej pod koniec interwencji, ale wpływ na profilaktyczne stosowanie oksytocyny nie osiągnął istotności statystycznej. Zmniejszenie częstości stosowania nacięcia krocza pozostało stabilne, co sugeruje, że zaobserwowana umiarkowana redukcja może być zrównoważona w czasie.
Wyniki podkreślają także skuteczność aktywnego i biernego rozpowszechniania informacji w zmianie zachowań osób przyjmujących narodziny. Niedawne badanie kliniczne z randomizacją kliniczne w Meksyku i Tajlandii18 nie wykazało żadnych zmian w praktyce osób urodzonych po przyjęciu dostępu do Biblioteki Zdrowia Powszechnego WHO. Continue reading „Interwencja behawioralna w celu poprawy opieki położniczej ad 8”

Interwencja behawioralna w celu poprawy opieki położniczej cd

Inne elementy aktywnego zarządzania trzecim etapem porodu (trakcja na pępowinie i masaż macicy) nie były częścią pierwotnego wyniku ze względu na trudność obiektywnego pomiaru i weryfikacji skuteczności manewrów we wszystkich porwaniach pochwowych. Drugorzędnymi wynikami były: częstość stosowania szycia kroczowego, częstość krwawienia poporodowego 500 ml lub więcej i 1000 ml lub więcej oraz gotowość porodów na zmianę ich zachowań w zakresie nacięcia krocza (tj. Przyjęcie profilaktycznego stosowania nacięcia krocza) i aktywne zarządzanie trzecim etapem pracy. Mierzono także profilaktyczne stosowanie innych środków zawierających maceron, takich jak ergonowina i prostaglandyny. Wyniki kliniczne oceniano w okresie odniesienia i po zakończeniu leczenia; w pierwszym rocznym okresie obserwacji oceniano jedynie wyniki pierwotne. Continue reading „Interwencja behawioralna w celu poprawy opieki położniczej cd”

Insulina i Pentastarcha dla ciężkiej sepsy

Brunkhorst i jego współpracownicy (wydanie 10 stycznia) informują, że badanie skuteczności leczenia substytucyjnego i insuliny w ciężkim badaniu sepsy (VISEP) wykazało, że intensywna insulinoterapia nie ma mierzalnych, stałych korzyści u pacjentów w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii medycznej (ICU). Ta interpretacja wydaje się zbyt rozstrzygająca, ponieważ Dodatkowy Dodatek do artykułu (dostępny wraz z pełnym tekstem artykułu na stronie www.nejm.org) wskazuje, że cel normoglikemii osiągnięto u mniej niż 50% pacjentów z intensywną insuliną. grupa terapeutyczna. Oprócz swoistych właściwości intensywnego protokołu insulinoterapii, heterogeniczność czynników zewnętrznych (np. Poziom szkolenia pielęgniarek w protokole i ich obciążenie pracą) wśród ośrodków uczestniczących w badaniach wieloośrodkowych dodatkowo wpływa na ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu normoglikemii .1,2 Protokół intensywnej terapii stosowany przez Brunkhorsta i in. Continue reading „Insulina i Pentastarcha dla ciężkiej sepsy”

Planowanie przyszłości – opieka długoterminowa i wybory w 2008 roku cd

Powiązane pytanie dotyczy tego, czy powinniśmy przejść z systemu, który w dużej mierze opiera się na stanie, polegając na programach Medicaid na systemie bardziej krajowym. Po trzecie, czy w reformach opieki długoterminowej należy położyć większy nacisk na programy publiczne lub prywatne świadczenia. Każde rozwiązanie będzie wymagało wspólnej odpowiedzialności poszczególnych osób, rodzin i rządu. Jednak mechanizmy niezbędne do rozszerzenia sieci bezpieczeństwa Medicaid lub stworzenia nowej korzyści w ramach programu Medicare, jak również kompromisy związane z takimi ruchami, różnią się znacznie od tych, które byłyby potrzebne do rozszerzenia zachęt dla prywatnych dłużników. ubezpieczenie opiekuńcze lub zaoferować większe wsparcie nieformalnym opiekunom. Continue reading „Planowanie przyszłości – opieka długoterminowa i wybory w 2008 roku cd”