The Medicalization of Society: O transformacji ludzkich stanów w lecznicze zaburzenia ad

Analizuje rolę odgrywaną przez te same czynniki w późniejszym nurcie demedycyzacji, wraz z rolą wydarzeń politycznych i historycznych, takich jak ruch praw homoseksualnych i epidemia HIV. Omawia także znaczenie badań genetycznych i związanych z nimi przesunięć w postawie członków społeczności gejowskiej na rzecz przyczyn genetycznych. Sprytna obserwacja Conrada, że nacisk na genetykę ma potencjał stymulowania remedykalizacji homoseksualizmu, przywołuje na myśl ostatnią pracę i związane z nią kontrowersje związane z identyfikacją genów dla preferencji seksualnych u owiec. Główną słabością tej książki jest brak nadrzędnej tezy lub teorii, więc nie ma nic, co wiązałoby by się ze sprytnymi obserwacjami Conrada. Postęp naukowy – nasza umiejętność przewidywania przyszłych trendów w tej dziedzinie – wymaga większej spójności niż ta książka. Continue reading „The Medicalization of Society: O transformacji ludzkich stanów w lecznicze zaburzenia ad”

Powiększanie fal J i burz elektrycznych u pacjentów z wczesną repolaryzacją

Wczesna repolaryzacja, polegająca na podniesieniu złącza QRS-ST (punkt J), nacięciu lub łukowaniu QRS (fala J) i wysokim, symetrycznym załamku T, jest ogólnie uważana za łagodną.1 Na podstawie przedklinicznych danych eksperymentalnych , zasugerowano, że niektóre formy wczesnej repolaryzacji obserwowane w klinice mogą nie być łagodne, szczególnie gdy są związane ze sporadycznym pojawieniem się fal J lub uniesienia odcinka ST.2 Sporadyczne opisy przypadków i podstawowe badania elektrofizjologiczne sugerują kluczową rolę fala J w patogenezie idiopatycznego migotania komór. 3,4 Kliniczne dowody na poparcie związku między wczesną repolaryzacją a idiopatycznym migotaniem komór były wcześniej zgłaszane we wstępnej formie przez Ha.ssaguerre et al. i jest w pełni ujawniony przez tych naukowców w tym wydaniu Journal5. Jednak bezpośredni dowód na związek między wczesną repolaryzacją a pojawieniem się zaakcentowanych fal J w idiopatycznym migotaniu komór jest rzadkością.
Oceniliśmy częstość wczesnej repolaryzacji wśród 1395 osób, które były reprezentatywne dla ogólnej populacji i 15 pacjentów sklasyfikowanych jako mające idiopatyczne migotanie komór, z wyjątkiem pacjentów z długimi i krótkimi zespołami QT, zespołem Brugadów lub polimorficznym częstoskurczem komorowym katecholamin. Continue reading „Powiększanie fal J i burz elektrycznych u pacjentów z wczesną repolaryzacją”

Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją ad 5

Skutki leków przeciwarytmicznych zestawiono w Tabeli 2. Ich nieskuteczność doprowadziła do prób ablacji ablacji przedwczesnych rytmów komorowych, które wywołały migotanie komór u niektórych osób. Pochodzenie ektopii we wczesnej repolaryzacji
Mapowanie przeprowadzono na ośmiu obiektach przypadku. W przypadku dwóch pacjentów, odwzorowanie obu komór nie wykazało wyników podczas depolaryzacji komór, które były zgodne z szeroką nieprawidłowością QRS, potwierdzając, że ta ostatnia była związana z repolaryzacją. Łącznie 26 wzorów ektopowych zostało zmapowanych do mięśnia sercowego komorowego (16 wzorów) lub do tkanki Purkinjego (10 wzorów). Continue reading „Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją ad 5”

Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją czesc 4

Chorzy z wczesną repolarykacją częściej byli mężczyznami, u których doszło do niewyjaśnionego omdlenia w wywiadzie lub nagłym zatrzymaniem krążenia podczas snu i mieli krótszy odstęp QTc od pacjentów bez wczesnej repolaryzacji. Charakterystykę pacjentów indywidualnych przedstawiono w Tabeli 1. Ryc. 1. Ryc. Continue reading „Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją czesc 4”

Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją ad

Wszyscy pacjenci z rozpoznaniem idiopatycznego migotania komór w tej grupie wiekowej zostali wybrani z baz danych pacjentów, którzy otrzymali wszczepialny defibrylator; Wszyscy pacjenci w wieku 60 lat lub starsi zostali wykluczeni, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia subklinicznej strukturalnej choroby serca. Uzyskano świadomą zgodę wszystkich zakwalifikowanych osób. Oceniliśmy wyjściowe elektrokardiogramy na obecność wczesnej repolaryzacji, która została zdefiniowana jako podwyższenie połączenia QRS-ST (punkt J) w co najmniej dwóch odprowadzeniach w momencie wszczepienia defibrylatora. Amplituda wzniesienia punktu J musiała wynosić co najmniej mm (0,1 mV) powyżej poziomu podstawowego, 11,12 albo jako przesuwanie QRS (płynne przejście z segmentu QRS do odcinka ST) lub nacięcie (dodatnie ugięcie J wpisane na fali S) w gorszym ołowiu (II, III i aVF), bocznym odprowadzeniu (I, aVL i V4 do V6) lub obu. Przednie odprowadzenia przedsercowe (V1 do V3) zostały wyłączone z analizy w celu uniknięcia włączenia pacjentów z dysplazją prawej komory lub zespołem Brugadów.6,8
Na podstawie opublikowanych wytycznych, 1,2 pacjentów zostało sklasyfikowanych jako posiadających idiopatyczne migotanie komór, jeśli nie wykazali możliwej do zidentyfikowania strukturalnej choroby serca, wykazanej w prawidłowych wymiarach i funkcjach echokardiograficznych, niewykrywalnej chorobie wieńcowej w koronarografii lub badaniu wysiłkowym, i niewiadomej nieprawidłowości w repolaryzacji. Continue reading „Nagłe zatrzymanie krążenia związane z wczesną repolaryzacją ad”