Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad 8

Nie było żadnych zdarzeń immunologicznych stopnia 5. Dyskusja
Wyniki tego randomizowanego badania wykazały wyższość terapii anty-PD-1 w stosunku do chemioterapii skojarzonej na bazie platyny jako leczenia pierwszego rzutu w zaawansowanym NSCLC z ekspresją PD-L1 na co najmniej 50% komórek nowotworowych i bez wrażliwych mutacji EGFR lub Translokacje ALK. Leczenie pierwszego rzutu pembrolizumabem powodowało znamiennie dłuższy czas przeżycia bez progresji i całkowity czas przeżycia niż w przypadku standardowej chemioterapii, która obejmowała stosowanie pemetreksedu w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z guzami o podłożu niespokrewnionym. Wielkość korzyści zaobserwowana w grupie otrzymującej chemioterapię jest zgodna z obserwowaną poprzednio w przypadku schematów leczenia skojarzonego opartej na platynie i pemetreksedu w leczeniu podtrzymującym 8-10. U wszystkich analizowanych podgrup obserwowano dłuższy okres przeżycia wolnego od progresji z pembrolizumabem niż chemioterapią, a zatem występują niezależnie od wieku pacjenta, płci, wyniku oceny sprawności ECOG, typu histologicznego guza, regionu rejestracji, obecności lub braku przerzutów do mózgu na początku badania, zastosowanego schematu chemioterapii i palenia tytoniu, chociaż niewielka liczba pacjentów, którzy nigdy nie palili ( 24 pacjentów) uniemożliwia dokładną interpretację korzyści w tej populacji. Korzyści płynące z pembrolizumabu obserwowane u pacjentów z guzami płaskonabłonkowymi są godne uwagi, zważywszy na ograniczone możliwości leczenia dostępne dla tych pacjentów. Pembrolizumab był również związany z wyższą obiektywną częstością odpowiedzi, dłuższym czasem odpowiedzi i niższą częstością zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem niż chemioterapia.
Pembrolizumab wiązał się ze znacznie dłuższym całkowitym czasem przeżycia niż chemioterapia, pomimo niskiej liczby zgonów i potencjalnie zakłócającego efektu przejścia z grupy chemioterapeutycznej do grupy pembrolizumabu. Na podstawie danych z drugiej tymczasowej analizy komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił przerwanie badania i zaoferowanie pembrolizumab pacjentom pozostającym w grupie chemioterapii. W momencie odcięcia danych 35,4% z zapisanych pacjentów zmarło, a 43,7% pacjentów z grupy chemioterapeutycznej przeszło na oddział otrzymujący pembrolizumab. Dane te podkreślają istotną korzyść pembrolizumabu jako początkowej terapii zaawansowanego NSCLC z ekspresją PD-L1 na co najmniej 50% komórek nowotworowych.
Wszyscy pacjenci włączeni do tego badania mieli wynik odsetka guza PD-L1 50% lub więcej. Ograniczenie o 50% ustalono na podstawie danych z badania KEYNOTE-001, które wykazały znacznie zwiększoną szybkość odpowiedzi obiektywnej w tej populacji.2 Częstość występowania odsetka guza 50% lub więcej w populacyjnej populacji KEYNOTE-024 ( 30,2%) było zgodne z częstością obserwowaną w badaniu KEYNOTE-001 wśród wcześniej nieleczonych pacjentów (24,9%) oraz w badaniu KEYNOTE-010 wśród wcześniej leczonych pacjentów (28%). 1,2 Trwające badania fazy 3, takie jak KEYNOTE -042 (numer ClinicalTrials.gov, NCT02220894), oceni korzyści pembrolizumabu w porównaniu z chemioterapią u wcześniej nieleczonych pacjentów, u których odsetek nowotworów wynosi 1% lub więcej.
W badaniu KEYNOTE-024 pembrolizumab podawano w ustalonej dawce
[patrz też: regu therm cena, scanmed multimedis warszawa, centrum mowy i słuchu kajetany ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum mowy i słuchu kajetany regu therm cena scanmed multimedis warszawa