Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2

Obejście żołądka Roux-en-Y i rozerwanie żółciowo-trzustkowe może znacząco złagodzić cukrzycę u chorych z otyłością, często powodując remisję choroby. Potrzebne są prospektywne, randomizowane badania porównujące te procedury z leczeniem farmakologicznym w leczeniu cukrzycy. Metody
W tym jednoośrodkowym, nie zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, 60 pacjentów w wieku od 30 do 60 lat z indeksem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) 35 lub więcej , historia co najmniej 5 lat cukrzycy i poziom hemoglobiny glikowanej wynoszący 7,0% lub więcej był losowo przydzielany do otrzymania konwencjonalnej terapii medycznej lub poddany albo omijaniu żołądka albo odwróceniu bilioprzedserwu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była stopa remisji cukrzycy po 2 latach (definiowana jako poziom glukozy na czczo <100 mg na decylitr [5,6 mmol na litr] i poziom glikowanej hemoglobiny <6,5% przy braku terapii farmakologicznej). Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 6

Stężenie fibryny-3 w osoczu nie zależy od wieku i płci pacjenta ani od histologicznego podtypu międzybłoniaka. Stężenia fibryny-3 w osoczu u pacjentów z międzybłoniakiem stopnia I lub II były podobne do tych u pacjentów z chorobą stopnia III lub IV stopnia (ryc. S2 w dodatkowym dodatku) i nie różniły się istotnie w zależności od całkowitego przeżycia (dane nie przedstawione). Jednocześnie uzyskane próbki surowicy i osocza od 20 pacjentów miały podobne poziomy fibryny-3, ze współczynnikiem korelacji wynoszącym 0,94 (95% CI, 0,84 do 0,98), chociaż wartości w surowicy były znacznie niższe niż wartości osocza (87,3 . Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 6”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 5

Dla każdego rdzenia oceniano zarówno barwienie jądrowe, jak i barwienie cytoplazmatyczne dla fibuliny-3 (z oceną nieświadomą klucza do mikromacierzy tkankowej) dla odsetka komórek wybarwionych (w skali od 0 do 5, przy czym wyższe wyniki wskazują na większy udział komórki barwione) i intensywność barwienia (w skali od 0 do 3, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą intensywność barwienia). Całkowity wynik (zakres od 0 do 15, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej komórek pozytywnych na międzybłoniaka) został podany dla komórek międzybłoniaka i nienowotworowej międzybłoniakowej i śródbłonkowej tkanki opłucnej. Test immunoenzymatyczny związany z fibulin-3
Poziomy fibuliny-3 w osoczu i wysięku w jamie opłucnej mierzono w dwóch dołkach i oznaczano ilościowo w nanogramach na mililitr za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z ludzką fibuliną-3 (USCN Life Science).
Analiza statystyczna
Wykresy przeżycia Kaplana-Meiera i testy logarytmiczne zostały wykorzystane do oceny różnic w przeżyciu w zależności od stopnia zaawansowania choroby u pacjentów z międzybłoniakiem i zgodnie z poziomem fibuliny-3 w osoczu i wysięku u wszystkich uczestników. Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku międzybłoniaka opłucnej AD 5”

W teczówce rozrózniamy -powierzchnie przednia

W tęczówce rozróżniamy –powierzchnię przednią (facies ane. ), różnorodnie zabarwioną i wykazującą prążkowanie promieniste (naczynia, pęczki mięśniowe l), tzw. fałdy tęczówkowe (plicae iridis), i ograniczającą od tyłu komorę przednią oka oraz – powierzchnię tylną (facies post. iridis), zazwyczaj czarną, stykającą się z powierzchnią przednią soczewki, a ograniczającą od przodu komorę tylną oka. Wzdłuż okrężnej – krawędzi rzęskowej (mar go ciliaris) tęczówka przymocowuje się na ciele rzęskowym. Continue reading „W teczówce rozrózniamy -powierzchnie przednia”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 7

Analiza post hoc wykazała istotną różnicę w utracie masy pomiędzy grupami chirurgicznymi i medyczno-terapeutycznymi (P <0,001), bez znaczącej różnicy między dwiema grupami chirurgicznymi. Zmiany masy ciała były odzwierciedlone zmianami BMI, które zmniejszyły się z 45,62 . 6,24 do 43,07 . 6,44 w grupie z leczeniem farmakologicznym, z 44,85 . Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 7”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 6

Kryteria kwalifikacji do badania nie obejmowały wartości granicznych dla hiperlipidemii ani ciśnienia krwi tętniczej. Uznani pacjenci zostali poddani randomizacji w trakcie ich prezentacji i nie podjęto wysiłków, aby zoptymalizować pomiary lipidów i ciśnienia krwi przed randomizacją. Kontrola glikemiczna
Wszyscy pacjenci w grupach chirurgicznych zaprzestali leczenia farmakologicznego (doustne środki hipoglikemizujące i insulinę) w ciągu 15 dni po operacji na podstawie dziennych siedmiopunktowych profili glukozy (przedmiesienie, po posiłku i przed snem).
Po 2 latach remisja cukrzycy nie wystąpiła u żadnego z pacjentów poddawanych leczeniu medycznemu, w porównaniu z 15 z 20 (75%) poddawanych omijaniu żołądka i 19 z 20 (95%) w trakcie odwodzenia przez trzustkę (p <0,001 dla obu porównań). Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 6”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 5

Zakładając, że w trakcie badania wskaźnik ścierania wynosił 25%, ustaliliśmy, że będziemy musieli zapisać 60 pacjentów (20 na grupę badawczą). Porównaliśmy zmienne ciągłe z charakterystyką wyjściową za pomocą jednostronnej analizy wariancji. Użyliśmy testu chi-kwadrat do zbadania związku między grupą badaną a stopą remisji. W analizie wtórnej wykorzystaliśmy procedurę Kaplana-Meiera z testem log-rank, aby porównać zabiegi chirurgiczne z czasem do remisji. Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 5”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 4

Cholesterol o niskiej gęstości (LDL) obliczono za pomocą wzoru Friedewalda. Poziom cholesterolu HDL określono jako niski, jeśli był niższy niż 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) u mężczyzn lub mniej niż 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr) u kobiet. Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica w wielkości remisji cukrzycy typu 2 u pacjentów poddawanych zabiegowi obejścia żołądka lub dwuwalca w porównaniu z leczeniem farmakologicznym. Remisję cukrzycy definiowano jako poziom glukozy w osoczu na czczo mniejszy niż 100 mg na decylitr (5,6 mmol na litr) i poziom glikowanej hemoglobiny wynoszący mniej niż 6,5% przez co najmniej rok bez aktywnego leczenia farmakologicznego. Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 4”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 3

Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu, a dodatkową pisemną świadomą zgodę uzyskano przed jakąkolwiek procedurą chirurgiczną. Protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Kryteria włączenia obejmowały wiek 30-60 lat, wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) wynoszący 35 lub więcej, historia cukrzycy typu 2 trwająca co najmniej 5 lat, poziom hemoglobiny glikowanej 7,0% lub więcej (co potwierdzają przynajmniej trzy analizy) oraz umiejętność zrozumienia i przestrzegania protokołu badania.
Kryteriami wykluczającymi były: historia cukrzycy typu 1, cukrzyca wtórna do określonej choroby lub leczenie glikokortykosteroidami, poprzednia operacja bariatryczna, ciąża, inne schorzenia wymagające krótkotrwałej hospitalizacji, ciężkie powikłania cukrzycy, inne ciężkie schorzenia i geograficzna niedostępność. Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 3”

Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą AD 3

Pacjenci, którym przydzielono chirurgię bariatryczną, oceniano w miarę potrzeby za pomocą usług chirurgicznych, żywieniowych i psychologicznych.14. Suplementacja witamin i składników odżywczych po obejściu żołądka obejmowała multiwitaminę, żelazo, witaminę B12 i cytrynian wapnia z witaminą D; po rękawowej gastrektomii suplementacja zawierała multiwitaminę i witaminę B12. Pacjentów oceniano pod kątem niedoborów żywieniowych w ciągu 12 miesięcy po operacji. Gromadzenie i ocena danych
Na początku zbieraliśmy dane na temat danych demograficznych, chorób współistniejących, wskaźników powikłań cukrzycy, wartości antropometrycznych, stosowania leków i wartości laboratoryjnych; wykonaliśmy również badania fizyczne. Continue reading „Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą AD 3”