Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 7

Nowe uszkodzenie w nowym miejscu lub pogorszenie pierwotnej zmiany chorobowej były jednymi z powodów niepowodzenia w trakcie jednomiesięcznej wizyty kontrolnej, chociaż ten drugi powód był rzadki. Wystąpił również nieistotny trend w kierunku częstszego występowania interwałów lub nawracających zakażeń u dzieci leczonych TMP-SMX; odsetek interwałów lub nawracających zakażeń w tej grupie wynosił 13,3% (10 z 75) w porównaniu z 4,4% (4 z 90) w grupie klindamycyny, różnica 8,9 punktów procentowych (95% CI, 1,1 do 18,9; P = 0,05). Zdarzenia niepożądane
Częstość zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem była większa w grupie klindamycyny (21,9%) niż w grupie TMP-SMX (11,1%) lub grupie placebo (12,5%) (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były biegunka (odpowiednio 16,2%, 5,4% i 6,7%) oraz nudności (odpowiednio 2,3%, 4,2% i 2,4%). Większość zdarzeń niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany i ustępowała bez następstw (Tabela S6 w Dodatku uzupełniającym). Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 7”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 6

Częstość wyleczeń w grupach klindamycyny i TMP-SMX nie różniła się istotnie (P = 0,63), podczas gdy odsetek wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,001) lub grupie klindamycyny (P <0,001). Wyniki były podobne dla populacji, którą można było ocenić. Wśród uczestników, którzy zostali zakażeni wrażliwym na metycylinę S. aureus w populacji, która miała zamiar leczyć, 89,1% uczestników grupy klindamycyny było wyleczonych, w porównaniu z 79,6% uczestników w grupie TMP-SMX i 65,9% uczestników grupy placebo (Tabela 3). Wskaźnik wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie klindamycyny (P = 0,01), ale nie był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,16). Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 6”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 5

Ropień o średnicy 2,0 cm lub mniejszej występował u 44,6% uczestników (Tabela Wyniki hodowli ropnia były dostępne dla 781 uczestników (99,4%) (Tabela 2): S. aureus wyizolowano u 527 uczestników (67,0%), MRSA u 388 (49,4%), gronkowców koagulazo-ujemnych u 104 (13,2%) , gatunki streptococcus w 54 (6,9%) i inne organizmy w 118 (15,0%). Kliniczne lekarstwo podczas wizyty testowej
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźnik Cure na wizytę lekarską w populacji ogólnej i odpowiednich podgrupach. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 5”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych czesc 4

Pacjenci mogli zostać wykluczeni z analiz skuteczności z więcej niż jednego powodu. TMP-SMX oznacza trimetoprim-sulfametoksazol. Pierwszorzędowym wynikiem badania było kliniczne wyleczenie do czasu wizyty w ramach testu wyleczenia, podzielone na straty według grupy badanej. Przeprowadzono dwie podstawowe analizy skuteczności: jedna w populacji, która miała zamiar leczyć (wszyscy uczestnicy poddani randomizacji), a druga w populacji, która mogła zostać poddana ocenie (uczestnicy, którzy otrzymali leczenie lub placebo, i zakończyli zakończenie leczenia i test wizyty lekarskie) (ryc. 1). Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych czesc 4”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych cd

Uczestnicy nie byli uprawnieni do udziału, jeśli wymagali hospitalizacji, przebywali w ośrodku opieki długoterminowej, mieli raka lub zaburzenie zapalne leczone w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub przeszli poważną operację w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pełna lista kryteriów włączenia i wykluczenia znajduje się w tabeli S3 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Agenci losowania i badania
Po nacięciu i drenażu ropnia i określeniu wielkości ropnia uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać placebo, klindamycynę lub TMP-SMX. Dowolna randomizacja bloków została przeprowadzona przez niezależne statystyki i centrum koordynujące dane (EMMES Corporation).
Klindamycynę podawano w postaci dwóch tabletek 150 mg trzy razy na dobę. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych cd”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad

Jedno randomizowane badanie wykazało, że ambulatoryjni pacjenci z ropniami skórnymi leczonymi za pomocą nacięcia i drenażu oraz TMP-SMX mieli nieco wyższą częstość wyleczeń niż ci leczeni nacięciem i drenażem oraz placebo, co potwierdza rolę w leczeniu antybiotykami.6 Poprzednio ocenialiśmy klindamycynę i TMP- SMX w randomizowanym badaniu z udziałem dorosłych pacjentów ambulatoryjnych i dzieci z dużymi (> 5 cm) lub mnogimi ropniami skórnymi i zapaleniem tkanki łącznej (ropnymi lub niedojelitowymi) .7 Uczestnicy przeszli odpowiednie cięcie i drenaż. Wskaźniki wyleczenia związane z klindamycyną były podobne jak w przypadku TMP-SMX. Jednak badanie nie obejmowało oceny grupy placebo. Poniżej przedstawiamy wyniki podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo z udziałem dzieci i dorosłych z pojedynczym, małym ropniem. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymania klindamycyny, TMP-SMX lub placebo po nacięciu i drenażu. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad”

Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych

Nieskomplikowane ropnie skórne są powszechne, jednak odpowiednie postępowanie w epoce opornego na metycylinę opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA) jest niejasne. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione badanie z udziałem dorosłych i dzieci ambulatoryjnych. Pacjentów stratyfikowano w zależności od chirurgicznie wysyconego ropnia, rozmiaru ropnia, liczby miejsc zakażenia skóry i obecności nieulegającego cellulitu. Uczestnicy z ropniem skóry 5 cm lub mniejszej średnicy zostali zapisani. Po nacięciu i drenażu ropnia uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania klindamycyny, trimetoprimu-sulfametoksazolu (TMP-SMX) lub placebo przez 10 dni. Continue reading „Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych”

Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 8

Ponieważ było to badanie fazy 2, nie było ono wystarczająco duże ani wystarczająco długie, aby ocenić profil bezpieczeństwa risankazumabu. Chociaż wyniki te są wstępne, dane sugerują, że selektywna blokada interleukiny-23 poprzez hamowanie podjednostki p19 zamiast p40 zapewnia pełniejsze hamowanie aktywności interleukiny-23, potencjalnie skutkując większą skutecznością w leczeniu łuszczycy plackowatej na stosowane dawki. Jednak różnice w powinowactwie wiązania lub mocy pomiędzy risankazumabem i ustekinumabem mogły przyczynić się do różnic w skuteczności, które znaleźliśmy w tym badaniu.
Wydłużony czas trwania odpowiedzi PASI, obserwowany u pacjentów otrzymujących risankazumab, potwierdza wcześniej opublikowane wyniki pierwszej fazy15, co wskazuje, że ekspresja wybranych genów związanych z patogenezą łuszczycy (geny kodujące białka uczestniczące w osi interleukiny-23-interleukiny-17, keratynocyty i różnicowanie komórek nabłonka, stany zapalne tkanek i interferon typu I) uległo zmniejszeniu w skórze w okolicy zmian skórnych po 8 tygodniach.
W obecnym badaniu biomarkery immunohistochemiczne związane z osią interleukiny 23-interleukiny 17 uległy zmniejszeniu w 4 tygodniu, podobnie jak ekspresja wybranych genów związanych z podstawowymi mechanizmami związanymi z chorobą łuszczycową. Continue reading „Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 8”

Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 7

U niewielkiej liczby pacjentów z łuszczycą dłoni i stóp, redukcja wyniku PPASI w stosunku do wartości wyjściowej wystąpiła we wszystkich grupach leczenia do 12 tygodnia (w zakresie od 75% z ustekinumabem do 97% po 90 mg risankazumabu) i utrzymywała się do końca okresu leczenia. próbny (ryc. S7C w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Continue reading „Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 7”

Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 6

W 16 tygodniu PASI90 uzyskano u 80% pacjentów, którzy otrzymali risankazumab (grupy 90 mg i 180 mg, połączone) i 43% pacjentów otrzymujących ustekinumab (Figura 1B), a PASI100 osiągnięto w 55% przypadków. pacjenci w grupie otrzymującej 180 mg risankazumabu i 20% pacjentów w grupie ustekinumabu (patrz Dodatek dodatkowy). Zmniejszenie wyniku PASI ogólnie utrzymywało się przez okres do 20 tygodni po ostatniej dawce risankazumabu (tydzień 36). Całkowite oczyszczanie utrzymywało się u 29% pacjentów z grupy 90 mg risankazumabu i 26% pacjentów z grupy 180 mg risankazumabu przez okres do 32 tygodni po ostatnim podaniu badanego leku (48 tydzień). W przeciwieństwie do tego, stwierdziliśmy zmniejszenie odpowiedzi ustekinumabem od 24 tygodnia (8 tygodni po ostatniej dawce), przy braku pacjentów, którzy mieli całkowite usunięcie w 48. Continue reading „Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 6”