Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 4

Cholesterol o niskiej gęstości (LDL) obliczono za pomocą wzoru Friedewalda. Poziom cholesterolu HDL określono jako niski, jeśli był niższy niż 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) u mężczyzn lub mniej niż 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr) u kobiet. Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica w wielkości remisji cukrzycy typu 2 u pacjentów poddawanych zabiegowi obejścia żołądka lub dwuwalca w porównaniu z leczeniem farmakologicznym. Remisję cukrzycy definiowano jako poziom glukozy w osoczu na czczo mniejszy niż 100 mg na decylitr (5,6 mmol na litr) i poziom glikowanej hemoglobiny wynoszący mniej niż 6,5% przez co najmniej rok bez aktywnego leczenia farmakologicznego. Ta definicja jest zgodna z zaleceniami eksperckiego spotkania konsensusowego zorganizowanego przez American Diabetes Association, 18, w którym częściowa remisja cukrzycy została zdefiniowana jako poziom glukozy na czczo od 100 do 125 mg na decylitr (5,6 do 6,9 mmol na litr) i poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 6,5% przez co najmniej rok bez aktywnego leczenia farmakologicznego; całkowitą remisję zdefiniowano jako poziom glukozy na czczo 100 mg na decylitr i poziom glikowanej hemoglobiny wynoszący mniej niż 6,0% przez co najmniej rok bez aktywnego leczenia farmakologicznego. To badanie nie zostało zaprojektowane ani zasilone w celu oceny różnic między dwiema procedurami chirurgicznymi.
Drugorzędowymi punktami końcowymi były zmiany poziomu glukozy w osoczu na czczo i hemoglobiny glikowanej, średni poziom hemoglobiny glikowanej, masa ciała, obwód talii, ciśnienie tętnicze krwi oraz poziomy cholesterolu w osoczu, cholesterolu HDL i triglicerydów po 2 latach.
Analiza statystyczna
Badanie zostało przeprowadzone w celu wykrycia bezwzględnej różnicy wynoszącej 65 punktów procentowych w zakresie remisji cukrzycy typu 2 między grupą pomijaną w żołądku a grupą leczenia medycznego (na podstawie 15% odsetka remisji z leczenia 80% na pomijanie żołądka) i 75 punktów procentowych w zakresie remisji między grupą zmiennokomórkową a grupą leczenia medycznego (na podstawie stopnia remisji wynoszącego do 90% w przypadku nawrotów żółciowo-trzustkowych), z moc statystyczna 90% przy dwustronnej wartości P 0,025. Ponieważ badanie nie było pomocne w ocenie różnic między leczeniami we wszystkich analizowanych zmiennych, wyniki, które nie są związane z wynikami pierwotnymi, należy traktować jedynie orientacyjnie. Analiza pierwotnych punktów końcowych została przeprowadzona na zasadzie zamiaru leczenia.
Założenia dotyczące efektu określały potrzebę 15 pacjentów, którzy otrzymaliby leczenie medyczne, 15 osób poddanych terapii obwodowej żołądka, oraz 11 osób, które poddałyby się diurekcji bilioprzedsionkowej
[patrz też: centrum mowy i słuchu kajetany, błona odblaskowa, łącznik wieruszowski ]

Powiązane tematy z artykułem: błona odblaskowa centrum mowy i słuchu kajetany łącznik wieruszowski