Mechanizm odczynów nerwowych

Mechanizm odczynów nerwowych w nerwicach żołądka jest dość zawiły. Odczyn zapoczątkowuje się przez nerwy układu wegetatywnego na drodze odruchu długiego albo z nerwu błędnego, albo z nerwu współczulnego, jednak właściwe działanie dochodzi do skutku przez krótkie odruchy wegetatywne, powstające w ścianie żołądka. Również rozszerzenie przełyku (megaoesophagus) i okrężnicy (megacolon) mogą powstać przy drażnieniu nerwu współczulnego . Blokada układu współczulnego kokainą lub przecięcie nerwów współczulnych powoduje powstawanie nagłych ruchów robaczkowych przełyku i okrężnicy; co prowadzi do opróżniania się tych odcinków przewodu pokarmowego i w ten sposób przywraca się stan prawidłowy. Wyniki nie są jednak stałe, gdyż nie można w doświadczeniu przeciąć wszystkich nerwów współczulnych, u ludzi zaś z tym cierpieniem dochodzi często do dużego rozciągnięcia mięśniówki i osłabienia jej czynności. Continue reading „Mechanizm odczynów nerwowych”

W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.

W zaburzeniach czynności trzustki układ wegetatywny odgrywa rolę przede wszystkim w wydzielaniu insuliny. Wydzielanie soku trzustkowego jest uwarunkowane w słabym stopniu układem wegetatywnym i na czoło mechanizmu w wydzielaniu trzustki wysuwa się mechanizm humoralny dzięki sekretynie. W wydzielaniu natomiast insuliny nerw błędny bierze zasadniczy udział. Pracę nerwu ,błędnego zmniejsza się znacznie wydzielanie insuliny i w związku z tym powstaje w mięśniach upośledzenie syntezy glikogenu, zużytego podczas ich pracy. Podrażnienie natomiast nerwu błędnego sprzyja szybkiemu i całkowitemu zmagazynowaniu glikogenu w mięśniach. Continue reading „W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.”

Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej

Te właśnie blaszki miazgowe, zazębiające się z analogicznymi blaszkami warstwy głębokiej (stratum profundum) blaszki grzbietowej, są ośrodkami twórczymi, na których powstaje wspomniana warstwa głęboka. Sens blaszkowatej budowy miazgi ściennej jest następujący. Otóż, jak wiadomo, ze wszystkich składników puszki kopytowej jej blaszka grzbietowa jest składnikiem. ulegającym największemu obciążeniu mechanicznemu Gdyby puszka kopytowa była połączona powierzchnią płaską z miazgą ścienną, a zatem i z powierzchnią ścienną k. kopytowej, to płaszczyzna łączności wynosiłaby tylko 100 cm2 w liczbach okrągłych, ciągnienie więc na 1 cm byłoby wielkie, zwłaszcza w czasie biegu i skoków. Continue reading „Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej”

Pochwa rogowa

Pochwa rogowa posiada różny kształt u różnych gatunków, zasadniczo jednak można w niej wy kazać następujące części: – powierzchnię głęboką (facies profunda), połączoną z miazgą rozrodczą, i- powierzchnię zewnętrzną(facies externa. ), podlegającą ustawicznemu ścieraniu. W pochwie rozróżniamy szeroką podstawę(basie cornus}, następnie – trzon pochwy (corpus co mus) i wreszcie ostry – wierzchołek pochwy (apex co mus), w którym warstwa rogowa osiąga maximum swej grubości. Rogi mogą być gładkie lub chropowate, okrągłe na przekroju lub w różny sposób odkształcone. Zależnie od gatunku, a nawet od rasy, rogi posiadają kształt odmienny i mniej lub więcej charakterystyczny. Continue reading „Pochwa rogowa”

UKLAD ODBIORCZY

UKŁAD ODBIORCZY (Organa sensuum) Układem odbiorczym nazywamy zespół narządów zapewniających ustrojowi możność otrzymywania bodźców ze świata zewnętrznego. Wszystkie te narządy są umieszczone blisko powierzchni ciała; a najistotniejsze ich składniki są bezpośrednimi lub pośrednimi pochodnymi skóry, a w szczególności jej listka ektodermalnego. Bodźce, otrzymywane przez narządy odbiorcze, są następnie przekazywane układowi nerwowemu ośrodkowemu, którego stopień rozwoju oraz zróżnicowanie jest w dużej mierze odzwierciadleniem bogactwa i różnorodności podniet, dopływających ze środowiska do ustroju. Narządy układu odbiorczego nazywamy – receptorami (albo odbiornikami). Rozróżniamy dwa rodzaje receptorów. Continue reading „UKLAD ODBIORCZY”

narzady wzrokowe sa odpowiedzia ustroju na podniety swietlne

Rozumie się samo przez się, że ponieważ narządy wzrokowe są odpowiedzią ustroju na podniety świetlne, stąd też. ssaki zamieszkujące podziemia wykazują uwstecznienie oczu. Do takich ssaków należą rodzaje Talpa, Spala, Platanista i in. W porównaniu z pozostałymi telereceptorami, narząd wzroku umożliwia dokładniejsze określenie topografii i wielkości przedmiotów, nie mówiąc już o ich barwie, w pewnych jednak przypadkach użyteczność jego jest mniejsza, aniżeli narządu węchowego i słuchowego, np. w gąszczach leśnych, w terenie górzystym itp. Continue reading „narzady wzrokowe sa odpowiedzia ustroju na podniety swietlne”

Siatkówka wlasciwa

Siatkówka właściwa (retina propria) rozwija się z blaszki wewnętrznej kielicha wzrokowego i stanowi składnik najważniejszy, gdyż składnik odbiorczy oka. I w niej trzeba rozróżnić trzy strefy: – część wzrokową (pars op twa retinae), – część rzęskową (pars ciliaris retinae) oraz – część tęczówkową (pars iridica retinae), z których dwie ostatnie są częściami uwstecznionymi, okrywającymi ciało rzęskowe oraz powierzchnię tylną tęczówki. Część wzrokowa tęczówki (pars optica retinae) jest umieszczona między warstwą barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium) a ciałem szklistym (corpus ritreum) i u ssaka żywego odznacza się silnym zabarwieniem czerwonym, spowodowanym przeświecaniem naczyń krwionośnych. W punkcie, w którym oś wzrokowa (axis risus) przebija siatkówkę, widnieje na niej różnie ukształtowana – plamka żółta (macula lutea), zawierająca często – dołek oślodkowy (forea centralie), Plamka żółta jest miejscem najdokładniejszego widzenia i przy bacznym obserwowaniu jakiegokolwiek przedmiotu ssak stara się zawsze tak ustawie swe gałki oczne, aby obraz tego przedmiotu padł na ową plamkę żółtą. Obecność dołka tłumaczy się ścieńczeniem siatkówki. Continue reading „Siatkówka wlasciwa”

Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą – dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . Warstwa barwikowa siatkówki (etratum pigmentosum retinae) jest umieszczona między osłonką naczyniową oka i siatkówką właściwą. Różnicuje sie ona na trzy strefy: najrozleglejszą – warstwę barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium), – warstw ę barwikową rzęskową (stratum. pigmentosum ciliare), okrywającą ciało rzęskowe, i wreszcie – warstwę barwikową tęczówkową (stratum. pigmentosum iridicum), wyściełającą powierzchnię tylną tęczówki. Continue reading „Siatkówka(retina)”

Barwik ten przy naswietleniu siatkówki bieleje

Barwik ten przy naświetleniu siatkówki bieleje, aby po pewnym czasie, w środowisku zaciemnionym, powrócić do swej barwy pierwotnej. W grę więc wchodzą tutaj niewątpliwie zjawiska fotochemiczne, przy czym rozkładająca się pod wpływem naświetlania rhodopsyna wytwarza pewne składniki, stanowiące bodźce dla komórek macierzystych warstwy ziarnistej zewnętrznej. Jak zobaczymy dalej, pręcików jest znacznie więcej aniżeli czopków, z wyjątkiem plamki żółtej, wyposażonej tylko w czopki. Spostrzeżenia oraz doświadczenia przemawiają za tym, że pręciki służą do widzenia w warunkach skąpego oświetlenia, natomiast w świetle rażącym pręciki wydłużają się. i chronią się w warstwie barwikowej siatkówki. Continue reading „Barwik ten przy naswietleniu siatkówki bieleje”

Ostatnia warstwe siatkówki stanowi warstwa czopków i precików czyli- fotoreceptorówoka

Błona graniczna zwnętrzna(mamb rana limitans ex terna) jest błoną bezpostaciową, rozwijającą się między pręcikami i czopkami a ich komórkami macierzystymi, znajdującymi się w warstwie ziarnistej zewnętrznej. 9) Ostatnią warstwę siatkówki stanowi warstwa czopków i pręcików czyli- fotoreceptorówoka. Synoptycznie budowa siatkówki przedstawia się następująco: 1. błona graniczna wewn. 2. Continue reading „Ostatnia warstwe siatkówki stanowi warstwa czopków i precików czyli- fotoreceptorówoka”