Mechanizm odczynów nerwowych

Mechanizm odczynów nerwowych w nerwicach żołądka jest dość zawiły. Odczyn zapoczątkowuje się przez nerwy układu wegetatywnego na drodze odruchu długiego albo z nerwu błędnego, albo z nerwu współczulnego, jednak właściwe działanie dochodzi do skutku przez krótkie odruchy wegetatywne, powstające w ścianie żołądka. Również rozszerzenie przełyku (megaoesophagus) i okrężnicy (megacolon) mogą powstać przy drażnieniu nerwu współczulnego . Blokada układu współczulnego kokainą lub przecięcie nerwów współczulnych powoduje powstawanie nagłych ruchów robaczkowych przełyku i okrężnicy; co prowadzi do opróżniania się tych odcinków przewodu pokarmowego i w ten sposób przywraca się stan prawidłowy. Wyniki nie są jednak stałe, gdyż nie można w doświadczeniu przeciąć wszystkich nerwów współczulnych, u ludzi zaś z tym cierpieniem dochodzi często do dużego rozciągnięcia mięśniówki i osłabienia jej czynności. Continue reading „Mechanizm odczynów nerwowych”

Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe

Z dwóch krawędzi blaszki podeszwowej, wypukła – krawędź zewnętrzna (margo ext. ) łączy się za pośrednictwem linii białej z krawędzią podeszwową puszki, wklęsła zaś – krawędź wewnętrzna (mar go int. ) obejmuje strzałkę kopytową (furca ungulae). Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – włókna rogowe, opuszczające się prostopadle z jej powierzchni górnej do powierzchni dolnej. Strzałka kopytowa (furca ungulae) – trzeci składnik puszki kopytowej – stanowi w rzeczywistości zrogowaciałą – opuszkę palcową (pulrinus digitalis). Continue reading „Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe”

Miazga koronowa

Narząd kopytowy, po usunięciu puszki rogowej. l-miazga graniczna 2- miazga koronowa 3- miazga ścienna pod nazwą – miazgi rozrodczej rozumiemy skórę właściwą (cutis), powleczoną warstwą rozrodczą naskórka (stratum germinativum epidermie), Szerokość• tej miazgi wynosi około 5 mm i jest ona wyposażona w krótkie brodawki, wytwarzające warstwę szklistą (stratum. ritreum) blaszki grzbietowej puszki kopytowej. Miazga koronowa (corium coronale) tworzy łukowate nabrzmienie, znajdujące się między miazgą graniczną i krawędzią koronową puszki. I w danym przypadku posiada ona brodawki (tym razem jednak dłuższe), stanowiące ośrodek twórczy warstwy środkowej (stratum medium) blaszki grzbietowej. Continue reading „Miazga koronowa”

zginacz palcowy gleboki

Jako całość, obydwie chrząstki kopytowe mają za zadanie regulowanie sprężynowania opuszki palcowej, powinno być więc zaliczane do układu sprężystego narządu kopytowego, koni pokroju ciężkiego chrząstki kopytowe mogą ulec skostnieniu w starszym wieku. Nader ważne znaczenie w narządzie kopytowym przypada elementom kurczliwym, a jednocześnie doskonale sprężystym. Mam na myśli mięśnie. Są to: -zginacz palcowy głęboki (flexor digitalis prof. }, kończący się na k. Continue reading „zginacz palcowy gleboki”

Pochwa rogowa

Pochwa rogowa posiada różny kształt u różnych gatunków, zasadniczo jednak można w niej wy kazać następujące części: – powierzchnię głęboką (facies profunda), połączoną z miazgą rozrodczą, i- powierzchnię zewnętrzną(facies externa. ), podlegającą ustawicznemu ścieraniu. W pochwie rozróżniamy szeroką podstawę(basie cornus}, następnie – trzon pochwy (corpus co mus) i wreszcie ostry – wierzchołek pochwy (apex co mus), w którym warstwa rogowa osiąga maximum swej grubości. Rogi mogą być gładkie lub chropowate, okrągłe na przekroju lub w różny sposób odkształcone. Zależnie od gatunku, a nawet od rasy, rogi posiadają kształt odmienny i mniej lub więcej charakterystyczny. Continue reading „Pochwa rogowa”

UKLAD ODBIORCZY

UKŁAD ODBIORCZY (Organa sensuum) Układem odbiorczym nazywamy zespół narządów zapewniających ustrojowi możność otrzymywania bodźców ze świata zewnętrznego. Wszystkie te narządy są umieszczone blisko powierzchni ciała; a najistotniejsze ich składniki są bezpośrednimi lub pośrednimi pochodnymi skóry, a w szczególności jej listka ektodermalnego. Bodźce, otrzymywane przez narządy odbiorcze, są następnie przekazywane układowi nerwowemu ośrodkowemu, którego stopień rozwoju oraz zróżnicowanie jest w dużej mierze odzwierciadleniem bogactwa i różnorodności podniet, dopływających ze środowiska do ustroju. Narządy układu odbiorczego nazywamy – receptorami (albo odbiornikami). Rozróżniamy dwa rodzaje receptorów. Continue reading „UKLAD ODBIORCZY”

galki oczne

W ten sposób powstaje dwuścienny kielich, z którego ściany zewnętrznej rozwinie się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum retinae), ze ściany wewnętrznej zaś jego powstanie, drogą uwielowarstwienia i zróżnicowania komórek, właściwa – siatkówka(retina). Z powyższego wynika, że część światłoczuła gałki ocznej jest pochodzenia mózgowiowego i wraz z soczewką wykazuje ścisły związek z ektodermą. Wszystkie pozostałe składniki gałki ocznej, z wyjątkiem jej umięśnienia zewnętrznego, powstają z okolicznej mezenchymy, która otacza od zewnątrz kielich wzrokowy oraz przenika do jego wnętrza. Telereceptor wzrokowy jest narządem przystosowanym do odbierania bodźców elektromagnetycznych, które w zakresie fal długości 4. 0. Continue reading „galki oczne”

Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego

Przy równoległym ustawieniu oczu na obie siatkówki padają bardzo do siebie podobne obrazy (-widzenie binokularne), natomiast przy rozstawieniu gałek ocznych ssak widzi dwa różne obrazy, bynajmniej nie nakładające się na siebie< = br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;>Zasługuje na uwagę, że naogół u ssaków nocnych oczy są bardziej przemieszczone. ku przodowi, aniżeli u ssaków dziennych. Obraz świata, widziany oczyma typu binokularnego, nie jest zatem obrazem, ujmowanym przy patrzeniu monokularnym. Ścianę gałki ocznej tworzą trzy osłonki. Są to, wyliczając od zewnątrz osłonka włóknista (tunica fibrosa), – osłonka naczyniowa (tunica rasculosa) i wreszcie – siatkówka(retina). Continue reading „Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego”