W nerwicach naczyniowych odgrywaja role nie tylko wplywy z ukladu wegetatywnego

Inną postacią nerwicy naczyniowej jest saro sinica kończyn ( acrocyanosis), w której kończyny są sine, z dołączeniem się- do tego zaburzeń czucia. W chorobie tej gra naczyń jest zaburzona z powodu zmian czynnościowych w ośrodkach wegetatywnych w okolicy podwzgórza. Powstaję wtedy zmniejszenie napięcia ścian naczyń i rozszerzenie. naczyń włosowatych oraz żył. W nerwicach naczyniowych odgrywają rolę nie tylko wpływy z układu wegetatywnego, lecz także wpływy z gruczołów wewnętrznego wydzielania. Continue reading „W nerwicach naczyniowych odgrywaja role nie tylko wplywy z ukladu wegetatywnego”

Blaszka podeszwowa

Można ją stwierdzić, oglądając puszkę kopytową od dołu, a wtedy widnieje ona pod postacią jasnego łuku, łączącego symetryczne kąty ścienne (angul parietales), dośrodkowo od łuku, utworzonego przez warstwę środkową blaszki grzbietowej, a obwodowo od wklęsłej blaszki podeszwowej (lamina plantarie), Linia biała ma spoistość słabą, gdyż stanowi ona rodzaj szwu między blaszką grzbietową i blaszką podeszwową. Według Padera wzrost miesięczny blaszki grzbietowej wynosi około 8. 5 mm, nasilenie jednak tego wzrostu jest niewątpliwie regulowane przede wszystkim przez stany czynnościowe kończyn. Blaszka podeszwowa (lamina plantaris) puszki kopytowej ma postać półksiężycowatej, wklęsłej od dołu, blaszki rogowej, występującej wprawdzie i w na- rządzie pazurowym i paznokciowym, ale dopiero u Koniowatych osiągającej pełnię rozwoju. W blaszce podeszwowej, mającej kształt płaskiej kopuły, rozróżniamy dwie powierzchnie i dwie krawędzie . Continue reading „Blaszka podeszwowa”

Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej

Te właśnie blaszki miazgowe, zazębiające się z analogicznymi blaszkami warstwy głębokiej (stratum profundum) blaszki grzbietowej, są ośrodkami twórczymi, na których powstaje wspomniana warstwa głęboka. Sens blaszkowatej budowy miazgi ściennej jest następujący. Otóż, jak wiadomo, ze wszystkich składników puszki kopytowej jej blaszka grzbietowa jest składnikiem. ulegającym największemu obciążeniu mechanicznemu Gdyby puszka kopytowa była połączona powierzchnią płaską z miazgą ścienną, a zatem i z powierzchnią ścienną k. kopytowej, to płaszczyzna łączności wynosiłaby tylko 100 cm2 w liczbach okrągłych, ciągnienie więc na 1 cm byłoby wielkie, zwłaszcza w czasie biegu i skoków. Continue reading „Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej”

Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki

Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki, wytwarzające, dzięki procesowi natężonego rogowacenia komórek naskórkowych, włókna rogowe blaszki podeszwowej . Miazga strzałkowa (corium. furcale), znajdująca się pod strzałką kopytową, jest ośrodkiem rozrodczym strzałki. Podobnie jak miazgę graniczną, koronową i podeszwową, również i miazgę strzałkową cechuje obecność kosmków. Gdybyśmy teraz scalili myślowo wszystkie, opisane wyżej, rodzaje miazgi, otrzymalibyśmy całość, otaczającą wokół k. Continue reading „Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki”

skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy

Rozróżniamy trzy rodzaje rogów – typ Pustorogi, – typ Pełnorogii -typ kosmatorogi. Pierwszy z nich występuje u –Pustorogich (Oaricornia), drugi u – Pełnorogich(Cerricornia) i wreszcie trzeci u – Kosmatorogich (Vellericornia), U pełnorogich w skład rogu wchodzi kostny – bodziec, czasowo pokryty pochwą skórną, zawierającą miazgę bodźcotwórczą. Po osiągnięciu przez bodziec określonej wielkości, skóra wraz z jej miazgą rozrodczą obumiera i odpada, pozostawiając bodziec nagi. Po pewnym czasie odpada z kolei i bodziec. Teraz skóra okolicy bodźca wytwarza usilnie bodziec nowy, lepiej rozwinięty, i cykl rozpoczyna się od nowa. Continue reading „skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy”

Zrenice ogranicza wokól – krawedz zrenicowa teczówki

W wyniku powyższego soczewka uwypukla swą powierzchnię, dzięki swej sprężystości wewnętrznej, wykazują dążność do przybrania postaci bardziej kulistej. Tęczówka (iris) stanowi strefę najbardziej wysuniętą dośrodkowo osłonki naczyniowej. Zasadniczo ma ona kształt krążka, ustawionego czołowo i przebitego w pośrodku otworem, zwanym – źrenicą (pupilla). Całość przypomina budowę i znaczenie czynnościowe przesłony aparatu fotograficznego, ale i pod wielu innymi względami budowa narządu wzrokowego posiada dużo cech wspólnych. z budową kamery fotograficznej. Continue reading „Zrenice ogranicza wokól – krawedz zrenicowa teczówki”

Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą AD 5

Wystąpiła duża i szybka poprawa (o 3 miesiące) stężenia hemoglobiny glikowanej i stężenia glukozy w osoczu na czczo po każdym z zabiegów chirurgicznych, co nastąpiło w ciągu roku obserwacji przy zmniejszonym stosowaniu leków hipoglikemicznych. Przeciwnie, pacjenci otrzymujący tylko terapię medyczną mieli mniejszą i bardziej stopniową poprawę kontroli glikemii z pewnym osłabieniem obserwowanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, pomimo wzrostu stosowania leków hipoglikemizujących (Figura 1A). Leki na cukrzycę
Tabela 3. Tabela 3. Continue reading „Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą AD 5”

Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad 6

Mediana czasu leczenia wynosiła 7,0 miesięcy (zakres od dnia do 18,7 miesiąca) w grupie pembrolizumabu i 3,5 miesiąca (zakres od dnia do 16,8 miesiąca) w grupie otrzymującej chemioterapię. Mediana liczby cykli leczenia w grupie pembrolizumabu wynosiła 10,5 (zakres od do 26); średnia liczba w grupie otrzymującej chemioterapię wynosiła 4 (zakres od do 6), zarówno u pacjentów z guzami płaskonabłonkowymi, jak i u pacjentów z guzami o podłożu niezłośliwym. W grupie otrzymującej chemioterapię 66 pacjentów (43,7%) przeszło na oddział otrzymujący pembrolizumab po progresji choroby. Spośród pacjentów, którzy przeszli na drugą stronę, 57,6% nadal otrzymywało pembrolizumab w momencie odcięcia danych. Przeżycie bez progresji
Ryc. Continue reading „Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad 6”

Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego cd

Odpowiedź kliniczną zdefiniowano jako zmniejszenie wyjściowej wartości indukcyjnej w całkowitym wyniku Mayo wynoszącym co najmniej 3 punkty i co najmniej 30%, z towarzyszącym zmniejszeniem podskoku krwawienia z odbytu wynoszącym co najmniej punkt lub bezwzględnego podskładu krwawienia z odbytu wynoszącego 0. lub 1. Definicje punktów końcowych, które są oparte na wyniku Mayo, podano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku13. Pacjenci, którzy spełnili kryteria niepowodzenia leczenia i otrzymanej terapii ratunkowej (w tym chirurgii) zostali wycofani. Randomizacja i leczenie
W badaniach Indukcji i 2 OCTAVE kwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 4: 1, do otrzymywania terapii indukcyjnej doustnym tofacitinibem w dawce 10 mg dwa razy na dobę lub placebo przez 8 tygodni. Continue reading „Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego cd”