Interwencja behawioralna w celu poprawy opieki położniczej czesc 4

Następnie dla każdego szpitala obliczono różnicę w stawkach między postinterwencją a okresami odniesienia. Mediana tych różnic dla grup interwencyjnych i kontrolnych została określona jako mediana zmiany stawki. Ostatecznie, różnica między zmianą mediany szybkości dla każdej grupy leczenia została obliczona jako efekt interwencji32 i przetestowana przy użyciu dokładnego testu rang Wilcoxona w celu określenia 95% przedziału ufności33. Aby ocenić efekt po obserwacji, użyliśmy w tym samym podejściu statystycznym, ale obliczyła zmianę stopy jako różnicę między stawkami kontrolnymi i wyjściowo dla każdego szpitala. Podobną strategię zastosowano do dychotomicznych wyników klinicznych (np. Krwotoku poporodowego), ale stosunek odsetka po zabiegu i stóp wyjściowych (zamiast różnicy między nimi) obliczono dla każdego szpitala. Dokładny nieparametryczny przedział ufności i wartość P obliczono dla stosunku mediany wskaźników szybkości w grupie kontrolnej i interwencyjnej.32
Współczynniki częstości zamiast współczynników częstości wybrano dla wyników behawioralnych, ponieważ wskaźniki częstości nie były dobrymi pomiarami wielkości efektu ze względu na dużą zmienność w punkcie wyjściowym; na przykład wzrost wykorzystania praktyki z 1% do 50% odpowiadałby współczynnikowi procentowemu 50, podczas gdy wzrost z 5% do 50% odpowiadałby współczynnikowi stóp równemu 10. Zgłaszaliśmy jednak interwencję wpływ na wyniki kliniczne jako wskaźniki, ponieważ te wyniki zwykle nie wykazują takiej zmienności.
Ponieważ zastosowano ograniczoną procedurę randomizacji, przeprowadzono ograniczony test randomizacyjny.34,35. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi przy użyciu strategii nieparametrycznej zaprogramowanej w języku programowania Python i oprogramowaniu statystycznym R. 36. 37
Zatwierdzenie do badania uzyskano z ośmiu instytucji kontrolnych (wymienionych w Załączniku). Ponieważ dane wynikowe były rutynowo zbierane w szpitalach i nie przekazywano żadnych osobistych identyfikatorów, wszystkie instytucjonalne rady odwoławcze zniosły wymóg indywidualnej zgody. 19 Odpowiedzialne władze ze wszystkich szpitali wyraziły pisemną zgodę, 38, 39 i porodówki również wyraziły pisemną zgodę.
Wyniki
Charakterystyka szpitali, porodów i matek
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka szpitali, porodówek i matek w punkcie wyjściowym. Spośród 20 szpitali argentyńskich i 4 Urugwajskich 19 spełniało kryteria włączenia (17 w Argentynie i 2 w Urugwaju) (rys. 1). Dziesięć szpitali przydzielono do grupy interwencyjnej, a dziewięć do grupy kontrolnej, a wszyscy ukończyli badanie. Charakterystyka szpitali i personelu wykonującego badanie była podobna w obu grupach (tabela 1). Większość szpitali posiadała programy pobytów dla lekarzy i położne.
Dane wyjściowe zebrano dla 2963 porodów pochwowych w szpitalach interwencyjnych i 2503 w szpitalach kontrolnych. Grupy były podobne pod względem cech matczynych, wskaźników profilaktycznego stosowania oksytocyny i nacinania krocza oraz częstości występowania niemowląt o niskiej masie urodzeniowej (Tabela 1). Brakowało danych wyjściowych dla mniej niż 0,5% urodzeń, z wyjątkiem danych dotyczących krwawienia poporodowego, których brakowało w 1,3% porodów w szpitalach interwencyjnych i 1,7% urodzeń w szpitalach kontrolnych.
Badanie gotowości do zmiany zostało przeprowadzone na 593 porodach (304 w szpitalach interwencyjnych i 289 w szpitalach kontrolnych) na początku badania
[patrz też: lacidofil ulotka, ewa cyzman bany, geratam ]

Powiązane tematy z artykułem: ewa cyzman bany geratam lacidofil ulotka